ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 2011

วันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 2011

ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เทศนา
: อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
หัวข้อเทศนา : ความปลาบปลื้มใจ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *