ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 2011

วันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 2011

หัวข้อเทศนา : การนมัสการ
ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณนงค์ลักษณ์/คุณปาริชาติ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย
& ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณณิชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *