หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.       การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ ซึ่งเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมถึงวิทยากรของค่ายคือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
4.       การจัดเตรียมงาน 60 ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2011 สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดทำหนังสือ รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลาที่กำหนด
5.       โครงการ “พระเจ้าตรัสกับฉันวันนี้ว่า…” และโครงการ “ตาสว่าง” ที่จะช่วยเหลือสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้ามากขึ้น และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
6.       คณะมัคนายกและคณะกรรมการดูแลการซ่อมแซมและก่อสร้างคริสตจักร ที่จะมีสติปัญญา และแนวทางในการจัดการเรื่องอาคารให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน และแผนการสำหรับอนาคตถ้าต้องมีการย้ายสถานที่ หรือ การก่อสร้างใหม่
7.       โปรดอธิษฐานเผื่อการผ่าตัดต้อกระจกของ อ.แซมมิว ลี วันพฤหัสฯ ที่ 24 มี.ค. นี้
8.       ประเทศญี่ปุ่น สำหรับการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติจากสึนามิ การจัดการเรื่องปัญหาโรงไฟฟ้าปรมาณู การช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และอธิษฐานเผื่อ คริสเตียนและคริสตจักรในญี่ปุ่นที่จะมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือ และสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นความหวังนิรันตร์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *