ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2012

วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 2012

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์              
ผู้เทศนา :
อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณศิลดา/คุณสิชาณีย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *