ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2012

วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. 2012

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                
ผู้เทศนา :
อ.แซมมิว ลี
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *