สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2012

สูจิบัตร 6 พ.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณหวางลี่เผิง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา

อธิษฐาน : เผื่อ “มาเลเซีย”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ข้ารักพระเยซู พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระองค์ทรงนำไปไหนฉันจะไป

ใคร่ครวญพระวจนะ
:“สุภาษิต 3:1”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 2:8-15”  คุณอรวรรณ/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “You are my hiding place”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า”
เทศนา
: “ความหวังอันงดงาม” (ฮีบรู 7) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระคริสต์นำหน้า”(พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *