ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ                             
ผู้เทศนา
: อ.แซมมิว ลี
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชนมน/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *