สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2012

สูจิบัตร 20 พ.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเปียโน : คุณวีรพิชญ์
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ :                                           
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:
พระเจ้าดีต่อฉัน ข้าผจญทุกสิ่ง พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟีลิปปี 4:4-9” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”                                               
เทศนา
: ลูกแห่งพระพร “ปฐมกาล 39:1-23” อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *