ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.วาระ มีชูธน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ                    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *