สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2012

สูจิบัตร 8 ก.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้อ่านพระวจนะ
:   คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:   คุณชาญกิจ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :                                           
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:นอกจากพระองค์ ดอกไม้ทุ่งนา
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณ ข้าจะรักและบูชา ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สุภาษิต 30:5-9” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”                                    
เทศนา
: ชีวิตที่ดำเนินบนความเชื่อ “2 โครินธ์ 4:16-5:10” อ.โสภณ จริยาสุวรรณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ฉันได้วางใจในพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *