ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์                                
ผู้เทศนา
: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชนมน                      
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณคเณศร์/คุณภูมินทร์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *