สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2012

สูจิบัตร 15 ก.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล                  
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :                                           
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: กลิ้งออกไป รักในพระคุณ พระเจ้าดีต่อฉัน ลำธาร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 2:15-21” คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “รักในพระคุณ”                                             
เทศนา
: การมองดูผู้อื่น “2 โครินธ์ 5:11-20” อ.วาระ มีชูธน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระเจ้าดีตลอดเวลา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *