ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์                             
ผู้เทศนา
: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณพรพรรณา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *