ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ                              
ผู้เทศนา
: อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ                    
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณพัทธมน/คุณวรีรัตน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชนมน/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *