สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2012

สูจิบัตร 9 ก.ย. 2013

國語部程序表二○一二年九月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 กันยายน ค.ศ. 2012  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาญ/คุณภูมินทร์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์             
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบิดาในสวรรค พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
เพียงผู้เดียว ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:12-18”  คุณอุรัชนี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าผจญทุกสิ่ง”                                            
เทศนา
: การให้  “2 โครินธ์ 8:1-10”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “หมดทั้งชีวิต”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *