ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน                             
ผู้เทศนา
: อ.ชาติชาย จารุวาที
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวรีรัตน์                     
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณสิชาณีย์/คุณศิลดา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *