สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2012

สูจิบัตร 23 ก.ย. 2012

國語部程序表二○一二年九月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 23 กันยายน ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณปาริชาติ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณรพีพรรณ/คุณภูมินทร์เชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มาเถิดให้เราพากันไป ถึงเราจะเป็นคนบาปนักหนา
ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น เราพบพระเยซูคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อพยพ 4:1-17”  คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”                                        
เทศนา
: เหตุใดจึงสนองการทรงเรียกของพระเจ้า “อพยพ 3:1-4:17”  อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอถวายแด่องค์พระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *