ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2012

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2012

ผู้นำประชุม : คุณภูมินทร์                             
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี
: ทีมนมัสการ                            
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย                     
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:
คุณดวงพร/คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :

คุณชนมน/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *