สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012

สูจิบัตร 9 ธันวาคม 2012

國語部程序表 二○一二年十二月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอรวรรณ/คุณอุรัชนี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย          
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ : “ลูกา 1:46-53”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันได้วางใจในพระเจ้า เชิญมารื่นเริงยินดี
คริสตมาสนี้ คริสตมาสเป็นเวลา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12:9-21” คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่”                                         
เทศนา
: คำทำนาย “ลูกา 1:26-45”  อ.วาระ มีชูธน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
:    “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *