ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *