ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณสิชาณีย์/คุณศิลดา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณิษา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *