ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณปาริชาติ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณิษา/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *