สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013

สูจิบัตร 15 กันยายน 2013

國語部程序表二○一三年九月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 15 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรีรัตน์/คุณพัทธมน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา พิมพ์ทอง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เรานมัสการ  เราจะเดินในทางของพระเยซู  เปลี่ยน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 24:3-14”  คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : ผู้พยากรณ์เท็จ “1 ยอห์น 4:1-6” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *