ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณขวัญเนตร/ณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *