สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

สูจิบัตร 13 ตุลาคม 2013

國語部程序表二○一三年十月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณภูมินทร์/คุณสิชาญ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะเดินในทางของพระเยซู ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า ข้าจะรักและบูชา เพียงผู้เดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 1:9-14”  คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา : ชีวิตที่มีปัญญา “เอเฟซัส 5:15-21”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *