ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *