สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2013

สูจิบัตร 16 พฤศจิกายน 2013

國語部程序表二○一三年十一月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรทัย/คุณรพีพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณจำเริญเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: บัญญัติรัก เวลานี้ เราขอนมัสการพระองค์ อยู่ในพระทัยพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 ยอห์น 4:7-21” คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอถวายแด่องค์พระเยซู”
เทศนา : ผู้ชนะ “1 ยอห์น 5:1-5” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเดินตามพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *