ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณณิชา คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *