ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรีรัตน์/คุณนฤมล
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *