สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

สูจิบัตร 6 กุมภาพันธ์ 2014

國語部程序表 二○一四年二月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณณิชา/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 9:1-2”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า พักพิงในพระเจ้า เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่  ข้ายอมทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 4:1-32”  คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณ”
เทศนา : เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า “1 เธสะโลนิกา 2:1-16”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *