ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *