ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014

วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร/คุณพรรณี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *