สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014

สูจิบัตร 22 มีนาคม 2014

國語部程序表二○一四年三月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 22 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดิเรก/คุณคณิน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มาเถิดให้เราพากันไป มา…นี่เป็นเวลานมัสการ ราชาแห่งดวงใจ เรานมัสการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 121:1-8” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราขอบพระคุณ”
เทศนา : ขออะไรดี “2 พงศาวดาร 1:1-13” คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *