ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร คุณสุมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *