วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน มาระโก 1:1-11 “พระเยซู – พระบุตรของพระเจ้า”

คนทั่วๆ ไปอาจจะรู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะของศาสดา หรือผู้นำของศาสนาคริสต์ และมีแนวความคิดว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง ที่มีสติปัญญาและมีคำสอนที่น่าสนใจ แม้แต่คนที่เกิดในยุคเดียวกับพระเยซูคริสต์ก็ยังคิดว่า พระเยซูคริสต์ก็เป็นเพียงผู้เผยพระวจนะคนหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า แต่มีคนหนึ่งที่คิดแตกต่างออกไป คนนั้นคือ “มาระโก” เราจะมาดูกันว่า เขารู้จักพระเยซูคริสต์แบบไหน…

Q1  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดในสายตาของมาระโก? (ดูข้อ 1, 7, 8, 11 ประกอบ)
Q2  มาระโกมีความชัดเจนในการที่จะพูดว่า พระเยซูคริสต์คือใครในชีวิตของเขา ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ใดในสายตา และในชีวิตของคุณ? คุณสามารถยืนยันให้คนอื่นรับรู้ได้หรือไม่ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *