ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *