ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *