ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณภัทรพร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *