ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน  2014

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณกชกร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวรรณนิสา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณกอบกาญจน์/คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *