สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014

สูจิบัตร 15 มิถุนายน 2014

國語部程序表二○一四年六月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
คริสตจักรพระคุณ
คณะแบ๊บติสต์

วันอาทิตย์ที่ : 15 มิถุนายน ค.ศ. 2014
เวลา : 10:30 น.
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรวดี/คุณอรวรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณพรพรรณา/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันมีความสุขดุจธง ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ลำธาร พระองค์แบกรับไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 เธสะโลนิกา 5:23-28” คุณวันดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เป้าหมายสูงสุด”
เทศนา : ชีวิต & เป้าหมาย “1 เธสะโลนิกา 5:23-28”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทหารของพระเยซูเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *