ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณดวงพร/คุณอรวรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *