ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวันดี/คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *