สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฏาคม 2014

สูจิบัตร 20 กรกฏาคม 2014

國語部程序表 二○一四年七月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่
:20 กรกฎาคม ค.ศ. 2014เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณอรวรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะสร้างประชากร เพราะพระองค์ทรงอยู่ พระเจ้าดีต่อฉัน จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 12:35-48”  คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”
เทศนา : อย่าละทิ้งความเชื่อ “กาลาเทีย 4:8-20”  อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *