ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณศศิรักษ์/คุณสลินทิพย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *