สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014

สูจิบัตร 10 สิงหาคม 2014

國語部程序表二○一四年八月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:10 สิงหาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรวดี คุณดวงพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา คุณฑิฆัมพร อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา พระเจ้าทรงเลี้ยงดู เปลี่ยน เพียงผู้เดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สุภาษิต 22:1-16”  คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราขอบพระคุณ”
เทศนา : เป้าหมายของธรรมบัญญัติ “กาลาเทีย 3:21-4:7” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคุณพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *