ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณมนัสวี/คุณวิภาวัลย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *