สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2014

สูจิบัตร 17 สิงหาคม 2014

國語部程序表二○一四年八月十七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 สิงหาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณศศิรักษ์/คุณสลินทิพย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ : “ปฐมกาล 1:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเจ้ายิ่งใหญ่ ในทางพระองค์ เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 7:13-23” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ายอมทุกสิ่ง”
เทศนา : ฝ่าวิกฤต  “2 พงศาวดาร 20:1-30” คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ในทางพระองค์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *