ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณอุรัชนี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณศิลดา/คุณสิชาณีญ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณณัฐฐิติชญา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *