สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2014

สูจิบัตร 24 สิงหาคม 2014

國語部程序表二○一四年八月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่
:24 สิงหาคม ค.ศ. 2014เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณมนัสวี/คุณวศินี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณวรรณนิสาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า ชั่วชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 27:1-14” คุณนฤมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : จงเลือกสิ่งที่ดีกว่า  ปัญญาจารย์ 7:1-8 นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *