ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2014

วันอาทิตย์ที่9 พฤศจิกายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณนฤมล คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *